Aplikacija GEOSTAT

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Aplikacija s statističnimi bazami podatkov, prirejena, za prikazovanje, analiziranje in iskanje statističnih podatkov, kot so Poslovni register, Gospodinjstva, Evidenca hišnih številk, RTE, Letopisnih podatkov, popisnih podatkov, …

Sama aplikacija je zelo primerna za tiste uporabnike, ki potrebujejo prikaz in prostorske analize statističnih podatkov, izvajanje prostorskih sumarnikov, izračun gridnih analiz, ter ostalih statistično prostorskih funkcij. Funkcije aplikacije se izvajajo preko menijev, oziroma nekatere standardne preko orodjarne. Samo delo v aplikacije je zelo standardno, enostavno in urejeno 'na ključ', za večino funkcij, dopušča pa vsa ostala nestandardna opravila, posebno še v primeru, če ima uporabnik Toolkit. V nadaljevanju sledi opis posameznih funkcij po menijih, orodjarnah in hitrih tipkah. Za nestandardne funkcije, oziroma za funkcije, ki se izvajajo preko tem v tematike glej Zanimive rešitve GIS problemov SDMS.

Vsebina

Meni Tematike

TEMATIKE - opravila z kreiranjem, shranjevanjem, izbiranjem in brisanjem tematik (glej Tematika), izborom predlog za izrise na tiskalnik, možnost urejanja predlog, izrisovanje ter spreminjanje gesla uporabnika.

Uporabniku se vedno aktivna tematika shranjuje pod imenom Default, in se vzpostavi pri vstopu v aplikacijo. Ne glede na to, si lahko uporabnik sam ureja in shranjuje trenutno tematiko.

 • Nova tematika - Brisanje obstoječe tematike. Če obstoječa tematika še ni bila shranjena, vam sistem ponudi ime.
 • Odpri tematiko - Izbor tematike z imenom iz seznama vseh tematik v sistemu.
 • Zasebna tematika Odpiranje, shranjevanje, shranjevanje pod drugim imenom in brisanje tematik, v rubriko operaterja, tako da si lahko vsak operater kreira svoje tematike.
 • Izberi tiskalnik - izbor tiskalnika iz seznama tiskalnikov.
 • Izberi predlogo izrisa - karkoli se tiska iz SDMS programa, se tiska preko vnaprej pripravljenih mask (glej Predloge izrisa). Aplikacija vsebuje cca 20 predlog različnih formatov ali orientacij.
 • Popravi predlogo izrisa - obstoječo predlogo lahko z izborom te opcije prilagodite vašim potrebam ali željam. Kako se predloga izrisa ureja si oglejte v rubriki (Predloge izrisa).
 • Popravi napise na predlogi izrisa - nekatere vnaprej pripravljene predloge imajo možnost sprememb opisa predloge. Ko izberete to funkcijo, lahko popravljate napise, ki so spremenljivi v posamezni predlogi.
 • Predpregled - Predpregled izrisa na tiskalnik
 • Izris geodetske karte - se uporablja, kadar želite izrisati predlogo, za katero je pogoj konstantna širina in višina karte, ter merilo. Ko izberete funkcijo, kliknite na spodnji levi vogal karte, nato izberite ustrezno predlogo, ter vnesite dimenzije karte. OPOZORILO: dimenzije karte in merilo morata biti usklajena s karto v predlogi, ali povedano na primeru: Želite izrisati karto v merilu 1:1000 (dimenzije v naravi so 750x500 m) torej mora biti velikost mape v predlogi 75x50 cm
 • Tiskanje - Izris na tiskalnik
 • Spremeni geslo.
 • Izhod - Konec dela v programu.

Meni Območja

OBMOČJA - Vse funkcije v tem meniju vam služijo za hitre in natančne premike v prostoru.

 • Slovenija - Izris celotne slovenije na karto.
 • Občine - Iskanje območja občine glede, na vtipkane črke. Če boste vtipkali npr. SLOV, dobite v seznam 3 občine (Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice) Izberite želeno in izbrana občina se vam bo izrisala na karto v celoti. Opozorilo: vsebina izrisa je odvisna od vključenih tem v tematiki.
 • Naselja - Iskanje območja naselja, glede na vtipkane črke. Funkcija deluje enako kot v primeru občin.
 • Ulice - Izris območja ulice, glede na vtipkane črke. Funkcija deluje enako kot v primeru občin.
 • Odpri pogled, Shrani pogled, briši pogled - Območje, na katerega se pogosto vračate, lahko ustrezno poimenujete (Shrani pogled), in se kasneje vračate na to območje z Odpri pogled in izborom pogleda.
 • Okno, premik, merilo,... -Vse te funkcije služijo hitrim premikom v prostoru. Popolnoma enake funkcije imate v Hitre tipke Geostat in pa v Orodjarna Geostat.

Meni Ekran

EKRAN - vam služi za prilagoditve videznih nastavitev vašim željam ali potrebam

 • Osvežitev Ekrana (Redraw) -Izris na karti se bo osvežil.
 • Nastavitve ekrana - glej (Nastavitve Ekrana).
 • Avtomatska mreža, Fiksna mreža, izklop mreže - Način izrisa mreže na karti.
 • Shrani sliko ekrana - Karto, ki se vam riše na ekran, lahko shranite v BMP format na disk. Uporabno, ko želite vsebino karte prikazati v drugih orodjih, npr Urejevalcu teksta.

Meni Tekoča plast

TEKOČA PLAST - izvajanje GIS funkcij na predhodno izbrani plasti.

 • Izberi tekočo plast (Tematika) - Izbor trenutno aktivne (tekoče plasti) iz seznama plasti v tematiki.
 • Izberi tekočo plast (Drevo) - Izbor trenutno aktivne (tekoče plasti) iz seznama vseh plasti.
 • Najdi - Funkcija, ki vam na podlagi izbrane plasti in polja poišče vrednost v tem polju. Če Polje tekstualnega tipa potem vnesete iskano vrednost, če pa je numeričnega tipa, pa vnesete spodnjo in zgornjo mejno vrednost. Funkcija poišče iskano vrednost, in če je ena sama, jo centrira na ekran. V primeru več poiskanih vrednosti dobite seznam poiskanih vrednosti, iz katerih izberete želeno. Izbrano vam sistem centrira na ekran.
 • Filter - Filtriranje podatkov aktivne plasti. Za detajle filtriranja glej (Filter).
 • Filter - dodaj - Predhodnemu naboru filtriranih podatkov, dodaj nov nabor filtriranih podatkov. Za detajle filtriranja glej (JUMP FilterEditor).
 • Sortiraj -Filtrirane podatke uredi (sortiraj) po izbranih poljih. Za detajle sortiranja glej (Uredi).
 • Pregled v' maski' - Filtrirane podatke preglej v maski. Za detajle maske glej (Maska).
 • Poročilo - Filtrirane podatke preglej in izpiši v poročilu. Za detajle poročila glej (Poročilo)..
 • Grafično editiranje - Grafično urejanje podatkov. Za detajle glej (Urejanje vektorskih podatkov).
 • Uvozi podatke - Uvoz podatkov iz drugih podatkovnih struktur ali orodij. Za detajle glej ().
 • Izvozi podatke - Izvoz podatkov v druge podatkovne strukture ali orodja. Za detajle glej ().
 • Optimizacija plasti - Pri večjih obdelavah podatkov (uvozi, grafično editiranje, brisanje podatkov) je priporočljivo izvesti funkcijo Optimizacija plasti, ki ponovno zapiše plast v optimalni strukturi.

Meni Plasti

PLASTI - Vključevanje / izključevanje plasti za izris na ekran. Elementi tega menija se lahko spreminjajo, glede na plasti, ki jih ima določeni uporabnik. Namen menija pa je hitro in enostavno vključevati / izključevati plasti iz izrisa na ekran.

Meni Analize

ANALIZE - Analize podatkov s pomočjo filtra in dodatnih funkcij, podatkovne analize, prostorske analize, kreacija novih plasti na podlagi analiz,...

 • Splošna analiza - Filtriranje podatkov v izbrani plasti. Nastavitve filtra se ohranjajo (glej Filter).
  • Izberite ukaz in plast
  • Nastavite pogoje filtra (prostorski pogoj in/ali SQL pogoj). Za detajle nastavitve filtra glej (Filter).

Slika:Dummy.jpg

  • Če obstoja vsaj en rezultat filtra, se vam zapiše v Masko. Za detajle dela v Maski glej (Urejanje atributnih podatkov)

Slika:Dummy.jpg

 • Točkovna informacija - Na pokazani točki na ekranu se odprejo vse maske plasti, ki so vključene v izris. Uporabno v primeru, ko želite dobiti informacije iz različnih plasti na neki točki v prostoru.
  • Izberite ukaz in kliknite na želeno mesto na karti.
 • Poligonska informacija - Na vnešenem območju (poligonu) se odprejo vse maske s podatki za plasti, ki so vključene v izris. Uporabno v primeru, ko želite dobiti informacije iz različnih plasti znotraj poligona.
  • Izberite ukaz in vnesite poligon. Vnos poligona zaključite s klikom na desno tipko na miški.
 • Poišči karkoli - Iskanje podatka po izbrani plasti in izbranem polju. Če je poiskani podatek en sam, ga sistem centrira na ekran, če pa jih je več, ustreznega izberete iz seznama.
  • Izberite ukaz, izberite plast in polje v tej plasti po katerem želite iskati. Nato vnesite vrednost. Če je polje tekstualnega tipa (npr. Ime občine) potem vnesite celotni tekst ali del teksta.

Slika:Dummy.jpg

  • Če pa je polje numeričnega tipa (npr. Število hiš) potem vnesite spodnjo, nato pa zgornjo vrednost iskane vrednosti.

Slika:Dummy.jpg

  • Če je iskani podatek en sam, ga sistem centrira na ekran, če pa jih je več, ustreznega izberete iz seznama.

Slika:Dummy.jpg

 • Analiza polja - V izbrani plasti se za izbrano polje (numeričnega tipa) izvede analiza podatkov. Rezultat je maska, kjer imate zapisane mejne vrednosti, povprečje, vsote,..tega polja.
  • Izberite ukaz, izberite plast in polje v tej plasti.

Slika:Dummy.jpg

  • Če izberete eno od spodnjih možnosti, se vam le-ta centrira na ekran.
 • Vsota polja pogojno - V izbrani plasti za izbrano polje sešteje vse filtrirane vrednosti v bazi.
  • Izberite ukaz, izberite plast in polje v tej plasti.
  • Nato nastavite pogoje filtra (glej Filter). Rezultat se vam izpiše v sporočilnem oknu.

Slika:Dummy.jpg

 • Izračun vsote in povprečja - Filtrirani podatki (posamezni filtri se združujejo do pritiska tipke Opusti) za izbrano plast se sumirajo in zapišejo v tekstualno datoteko, s podatkom seštevka in povprečja za vsa številčna polja.
  • Izberite ukaz, izberite plast, nato pa nastavite pogoje filtra. Rezultat so vsota in povprečje za vsa numerična polja v plasti. Primer:
Izračun vsote in povprečja za Nove občine v 192 iskanih objektih
Polje                     Vsota   Povprečje
------------------------------------------------------------------
[Obcine98].[Šifra občine]           18576     96.8
[Obcine98].[Število hiš]           478845    2494.0
[Obcine98].[Število ulic]            9434     49.1
[Obcine98].[Število naselij]          5991     31.2
[Obcine98].[Število delov]            992      5.2
[Obcine98].[Površina statistika]        20270     105.6
[Obcine98].[Obseg statistika]         11918     62.1
[Obcine98].[Obseg]            11945629.6    62216.8
[Obcine98].[Površina (Ha)]         2027288.2    10558.8
 • Rekapitulacija - Znotraj poligonskih entitet za izbrano plast in polje v njej se izvede rekapitulacija vrednosti v tem polju. Primer: Zanima vas rekapitulacija Poslovnega Registra po panogah znotraj občin. Izberete plast občin, jih filtrirate (za eno občino naredite Znotraj okna - znotraj želene občine), izberite plast rekapitulacije (Poslovni Register), ter polje rekapitulacije (Panoga).Če želite lahko za rekapitulirano plast postavite SQL pogoj, drugače pritisnite Prekini. V nadaljevanju lahko določite šest polj, za katera se bodo izvedla sumiranja po rekapituliranih vrednostih. Procedura vam bo izpisala v tekstualno datoteko število firm po panogah in procent posamezne panoge, glede na skupno število firm v občini, ter sumarnike za predhodno izbrana polja.
  • Izberite ukaz
  • Izberite poligonsko plast. To je plast s katero boste rekapitulacijo prostorsko omejili. Ponavadi so to Občine ali Naselja, kar pomeni da se bo rekapitulacija izvajala samo znotraj izbranih poligonskih entitet.
  • Izberite plast rekapitulacije. To je plast, v kateri se bo izvajala rekapitulacija.
  • Izberite polje v izbrani plasti, po katerem se bo izvedla rekapitulacija.
  • Nastavite filter pogoje (glej Filter) za rekapitulirano plast.
  • Nastavite filter pogoje (glej Filter) za prostorske entitete, znotraj katerih se naj izvaja rekapitulacija. Rezultati filtrov se sumirajo. Za prekinitev pritisnite tipko Opusti.
  • Izberite tri polja, ki bodo opredelila poligon (Ime Občine, Šifra občine,...). S tipko Opusti, prekinete izbor polj, tako da lahko izberete samo eno ali dve, če to želite.
  • Izberite način katera polja v posameznem rekapitulacijskem razredu se naj sumirajo. Če boste odgovorili z No (Ne), se vam bo sumiralo prvih šest numeričnih polj.
  • Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z Yes (Da) izberite prvo polje za sumiranje, pritisnite Ok, izberite drugo... ali pa izberite Opusti.
  • Rekapitulacija je časovno zelo zahtevna operacija, zato je hitrost izračuna zelo odvisna od količine podatkov. Po končanem izračunu se vam odpre beležnica s podatki rekapitulacije. Primer:
Rekapitulacija Plasti Poslovni register Junij-98 po polju Dejavnost znotraj poligonov plasti Nove občine 98

Po SQL pogoju: ([Število zaposlenih za enoto].AsNumber > 0)

Ime občine: Radeče Šifra občine: 99

--------------------------------- ------- ------- --------- -----------
Dejavnost             Število Procent Zaposleni  Prihodek
                          za enoto po agenciji
--------------------------------- ------- ------- --------- -----------
Dej.lekarn               1  3.13%    4.0     0.0
Dej.uprave               1  3.13%   11.0     0.0
Dej.zdravstvenih ambulant        1  3.13%   21.0   64608.0
Dr.denarno posredništvo         1  3.13%    3.0     0.0
Dr.izobraževanje            1  3.13%   18.0     0.0
Javne poštne stor.           1  3.13%    8.0     0.0
Lesno stavbarstvo            1  3.13%   10.0     0.0
Oskrba z elektriko           1  3.13%   21.0     0.0
Pravosodje               1  3.13%   68.0     0.0
Pro.dr.kemičnih izd. d.n.        1  3.13%    7.0     0.0
Pro.dr.vrhnjih oblačil         1  3.13%   100.0  140138.0
Pro.jeklenih bobnov sodov ipd.     2  6.25%   35.0  267595.0
Pro.papirja kartona           1  3.13%   753.0  5930498.0
Trg.na drobno s pohištvom svetili    1  3.13%    1.0     0.0
Trg.na drobno v dr.nespec.prod.     3  9.38%   34.0     0.0
Trg.na drobno v nespec.prod.z živili  6 18.75%   27.0   818697.0
Trg.na drobno z mesom mesnimi izd.   2  6.25%    4.0     0.0
Trg.na drobno z mot.gorivi       1  3.13%    5.0     0.0
Trg.na drobno z obutvijo usnj.izd.   1  3.13%    2.0     0.0
Vrtci osnovnošolsko izobraževanje    3  9.38%   79.0     0.0
Zbiranje čiščenje distribucija vode   1  3.13%   25.0  148661.0
--------------------------------- ------- ------- --------- -----------
Skupaj                 32 100.00%
Najmanjša vrednost
Dej.lekarn               1  3.13%
Največja vrednost
Trg.na drobno v nespec.prod.z živili  6 18.75%
--------------------------------- ------- ------- --------- -----------
 • Konstruiraj grid -Za podano spodnjo in zgornjo vrednostjo dimenzije grida in podano vrednostjo dimenzije gridnega polja, se seštevajo vsa številčna polja izbrane plasti znotraj prostorske omejitve gridnega polja.Vnesite okno, kjer želite, da se vam kreira grid. V maski lahko te podatke popravite.
  • Izberite ukaz
  • Vnesite okno na ekranu ali pritisnite desno tipko na miški. Meje konstrukcije grida bodo znotraj vnesenega okna. Če boste pritisnili desno tipko na miški, bodo meje identične skrajnim mejam Slovenije. Te nastavitve boste lahko v nadaljevanju popravljali.

Slika:Dummy.jpg

 • Zapiši v novo plast - Filtrirani podatki (posamezni filtri se združujejo do pritiska tipke Prekini) za izbrano plast se zapišejo v podano novo plast. Za nastavitve filtra glej Filter.
 • Prostorski sumarnik - Znotraj izbrane poligonske plasti se seštevajo vrednosti izbrane (točkovne, polilinijske ali poligonske) plasti in kreira se nova plast z poligoni in tabelo sumarnikov.
 • Poišči-Zamenjaj/Spremeni - Za izbrano podatkovno plast, predhodno filtriranih podatkov, lahko vrednost v izbranem polju zamenjate z novo vrednostjo, ali obstoječi vrednosti prištejete, odštejete, pomnožite ali delite z podano vrednostjo. Primer: V plasti naselij je potrebno znotraj občine spremeniti šifro občine. Filtrirate vsa naselja v občini, in polju Šifra Občine vnesete novo šifro občine. V primeru spremembe vrednosti polja, pred vrednostjo vnesete matematični znak, npr +20 ali -5, ali *12, ali /3. OPOZORILO: Spremembe se izvajajo v izbrani plasti, in vrnitev v prejšnjo stanje ni možno, zato priporočamo pred izvedbo te operacije da si naredite rezervno kopijo plasti, s funkcijo Zapiši v novo plast.
  • Izberite ukaz

Slika:Dummy.jpg

 • Dolžina - s klikanjem na ekran se definira polilinija, in izračuna se dolžina te polilinije.
 • Površina - s klikanjem na ekran se definira poligon, in izračuna se površina in obseg tega poligona.

Meni Povpraševanja

POVPRAŠEVANJA - za hitro in učinkovito poizvedovanje lahko za izbrano občino ali naselje dobite vse podatke v maski za plasti kot so poslovni register, gospodinjstva ali evidenca hišnih številk. Za opravila v maski glej (Urejanje atributnih podatkov).

Orodjarna

Orodjarne v aplikaciji so namenjene hitremu izvajanju posameznih najpogostejših funkcij. Opis funkcije na posameznem gumbu se vam izpisuje spodaj levo, oziroma v hintu, če nad gumbom počakate z miška cca 1 sekundo.

Slika:Dummy.jpg

Za detajlnejše opise posameznih funkcij glej (GEOSTAT aplikacija)

Hitre tipke

Hitre tipke so namenjene izvajanju posameznih funkcij z enostavnim pritiskom na določeno tipko. Aplikacija vsebuje naslednje hitre tipke:

 • + - povečaj trenutno merilo
 • - - pomanjšaj trenutno merilo
 • 1 - premik levo dol
 • 2 in tipka Dol - premik dol
 • 3 - premik desno dol
 • 4 in tipka levo - premik levo
 • 5 - vnesi merilo
 • 6 in tipka desno - premik desno
 • 7 - premik levo gor
 • 8 in tipka gor - premik gor
 • 9 - premik desno gor
 • R - Osvežitev ekrana
 • W - Vnesi okno
 • P - Izvedi premik
 • S - Sortiraj filtrirane podatke aktivne plasti
 • F - Filtriraj aktivno plast
 • L - Izberi aktivno plast
 • C - Pokaži center ekrana
 • B - pogled nazaj
Osebna orodja