Modul Rastri

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

Opis

Modul Rastri vsebuje vse potrebne rutine za uvoze, pretvorbe in izvoze rasterskih predlog.

Rutine za skenograme GURS

SetGursRootPath

Nastavi izhodiščni direktorij za GURS skenograme

Uvoz rastrov GURS

uvozi skenograme, ki so imenovani po GURS nomenklaturi

Preveri Rastre GURS

Sub PreveriRastreGurs

Sub PreveriRastreGurs
 Dim SL, SL1 As TStringList
 Dim S As String, I, J, K As Long
 S = GursRootPath
 If InputFolder ('Izberi direktorij, od koder naj se začne iskanje rastrov', S) Then
  SL = CreateStringList
  SL1 = CreateStringList
  SL.FindFiles (S, '*.tfw', True)
  SL1.FindFiles (S, '*x15.tfw', True)
  Log ('Start')
  For I = 0 To SL.Count - 1
   If I % 100 = 0 Then Hint ( 'Uvažam datoteko (' + IntToStr (I + 1) + '/' + IntToStr (SL.Count) + '): ' + SL.Strings (I)) EndIf
   S = UpperCase (ExtractFileName (SL.Strings (I)))
   J = Length (S) - 6
   If Copy (S, J, 1) = '-' Then Continue EndIf //razbita
   If Copy (S, J, 3) = 'X03' Then Continue EndIf //3x
   If Copy (S, J, 3) = 'X15' Then
    S = '*' + Copy (S, 1, 5) + '*' + 'X15*'
    K = 0
    For J = 0 To SL1.Count - 1
     If SL1.Strings (J) Like S Then
      K = K + 1
     EndIf
    next
    If K > 1 Then
     Log ('x' + S)
    EndIf
    Continue
   EndIf //15x
   S = '*' + Copy (S, 1, 5) + '*' + 'X15*'
   For J = 0 To SL1.Count - 1
    If SL1.Strings (J) Like S Then
     Log (S)
    EndIf
   next
  Next
  Log ('Stop')
  Hint ( )
  Destroy (SL)
  Destroy (SL1)
  Beep
 EndIf
EndSub

PreglednaKartaOrtofoto

Sub PreglednaKartaOrtofoto (L As TLayer)
Sub PreglednaKartaOrtofoto (L As TLayer)
 Dim S As String, B, B1 As TBitmap, I, J, K, M as Long, X1, Y1, X2, Y2 As Float
 Dim SL, SL1 As TStringList, RL As TRecordList
 L.Filter.clear
 L.Filter.SQL = '([Oleata ID].AsNumber=22)'
 L.Filter.Execute
 SL = L.FilteredRecords.GroupByLists (L.GetField('List 50k'), Nil, Nil)
 SL1 = CreateStringList
 SL1.Add ('15')
 SL1.Add ('0')
 SL1.Add ('0')
 SL1.Add ('-15')
 SL1.Add ()
 SL1.Add ()
 For M = 0 To SL.Count - 1
  RL = SL.AsClass (M)
  RL.GetBounds (Y1, X1, Y2, X2)
  J = (Y2 - Y1) / 2250 * 150
  K = (X2 - X1) / 3000 * 200
  B1 = CreateBitmap
  B1.Width = J
  B1.Height = K
  For I = 0 To RL.Count - 1
   L.CurrentRecord = RL.Items(I)
   B = CreateBitmap
   S = L.GetField ('Ime datoteke').AsString
   B.Load ( S )
   B.Crop (0, 0, 299, 399)
   B.Resize (150, 200)
   J = (L.CurrentRecord.MinY - Y1) / 2250 * 150
   K = (L.CurrentRecord.MinX - X1) / 3000 * 200
   B.Copy (B1, J, B1.Height - K - 200)
   Destroy (B)
  Next
  B1.Save ( GursRootPath + SL.Strings(M) + '.Tif' )
  SL1.Strings(4) = FloatToStr (Y1 + 7.5)
  SL1.Strings(5) = FloatToStr (X2 - 7.5)
  SL1.Save ( GursRootPath + SL.Strings(M) + '.Tfw' )
  Destroy (B1)
 Next
 SL.DestroyObjects
 Destroy (SL1)
EndSub

Rutine za vse skenograme

Uvoz rastrov Tif/Tfw - Jpg/Jgw

Sub UvozRastrovTifTfw (Ekstenzija As String)

Uvozi TIF/TFW oyiroma JPG/JGW skenograme.

Primer klica za TIF/TFW uvoz.

UvozRastrovTifTfw ('tfw')

Primer klica za JPG/JGW uvoz.

UvozRastrovTifTfw ('jgw')

Rutina:

Sub UvozRastrovTifTfw (Ekstenzija As String)
 Dim L As TLayer, D As TDataSet, Fld As TField, RL As TEditRecord
 Dim B As Boolean, S As String
 Dim SL, FL As TStringList
 Dim I, IW, IH As Long
 Dim PYDim, PXDim, PXOrg, PYOrg, X1, X2, Y1, Y2 As Float
 L = Layers.SelectObject ( 'Izberi plast, v katero naj se uvozijo rastri' )
 If L = Nil Then Exit EndIf
 If L.DataSetCount = 0 Then Exit EndIf
 D = L.DataSets ( 0 )
 If D.FieldCount = 0 Then Exit EndIf
 Fld = D.Fields ( 0 )
 If InputYesNo ('Pozor', 'Ali želiš izbrisati že uvožene rastre?', B) Then
  If B Then
   L.DeleteAllData (False)
  EndIf
 Else
  Exit
 EndIf
 S = GursRootPath
 If InputFolder ('Izberi direktorij, od koder naj se začne iskanje rastrov', S) Then
  SL = CreateStringList
  SL.FindFiles (S, '*.' + Ekstenzija, True)
  FL = CreateStringList
  L.BeginMultipleUpdate
  For I = 0 To SL.Count - 1
   Hint ( 'Uvažam datoteko (' + IntToStr (I + 1) + '/' + IntToStr (SL.Count) + '): ' + SL.Strings (I))
   FL.Load (SL.Strings (I))
   S = ChangeFileExt (SL.Strings (I), '.tif')
   If Not FileExists(S) Then S = ChangeFileExt (SL.Strings (I), '.jpg') EndIf
   If ImageInfo ( S , IW , IH ) Then
    PYDim = StrToFloat (FL.Strings (0))
    PXDim = StrToFloat (FL.Strings (3))
    PYOrg = StrToFloat (FL.Strings (4))
    PXOrg = StrToFloat (FL.Strings (5))
    Y1 = PYOrg - PYDim / 2 + PYDim * IW
    Y2 = PYOrg - PYDim / 2
    X1 = PXOrg - PXDim / 2 + PXDim * IH
    X2 = PXOrg - PXDim / 2
    RL = L.EditRecord
    RL.Append
    RL.SetMap (Y1, X1, Y2, X2)
    RL.AutoCentroid
    RL.FldAsString (Fld) = ExtractRelativePath (GursRootPath, S)
    RL.Update
   EndIf
  Next
  L.EndMultipleUpdate
  L.Optimize
  Hint ( )
  FL.Destroy
  SL.Destroy
  Beep
  Redraw
 EndIf
EndSub

Uvoz rastrov GeoTiff

Sub UvozRastrovGeoTiff

Uvozi Tif datoteke, ki imajo v TIFF tagu shranjeno informacijo o lokaciji.

Rutina:

Sub UvozRastrovGeoTiff
 Dim L As TLayer, D As TDataSet, Fld As TField, RL As TEditRecord
 Dim B As Boolean, S As String
 Dim SL As TStringList, Bi AS TBitmap
 Dim I As Long, Y1, X1, Y2, X2 As Float
 L = Layers.SelectObject ( 'Izberi plast, v katero naj se uvozijo rastri' )
 If L = Nil Then Exit EndIf
 If L.DataSetCount = 0 Then Exit EndIf
 D = L.DataSets ( 0 )
 If D.FieldCount = 0 Then Exit EndIf
 Fld = D.Fields ( 0 )
 If InputYesNo ('Pozor', 'Ali želiš izbrisati že uvožene rastre?', B) Then
  If B Then
   L.DeleteAllData (False)
  EndIf
 Else
  Exit
 EndIf
 S = GursRootPath
 If InputFolder ('Izberi direktorij, od koder naj se začne iskanje rastrov', S) Then
  SL = CreateStringList
  SL.FindFiles (S, '*.tif', True)
  L.BeginMultipleUpdate
  For I = 0 To SL.Count - 1
   Hint ( 'Uvažam datoteko (' + IntToStr (I + 1) + '/' + IntToStr (SL.Count) + '): ' + SL.Strings (I))
   Bi = CreateBitmap
   Bi.Load (SL.Strings (I))
   If Bi.GetGeoInfo (Y1, X1, Y2, X2) Then
    RL = L.EditRecord
    RL.Append
    RL.SetMap (Y1, X1, Y2, X2)
    RL.AutoCentroid
    RL.FldAsString (Fld) = ExtractRelativePath (GursRootPath, SL.Strings (I))
    RL.Update
   EndIf
   Destroy (Bi)
  Next
  L.EndMultipleUpdate
  L.Optimize
  Hint ( )
  Destroy (SL)
  Beep
  Redraw
 EndIf
EndSub

Rutine za izvoz

OknoVTifTfw

Sub OknoVTifTfw (DL As TDrawList, PixDim AS Float)

Naredi Tif in TFW datoteko za okno. Program najprej vpraša za okno, ki se izvozi, potem pa še za datoteko, v katero zapiše slike. Potem program nariše tematiko v to Tif datoteko in naredi še Tfw datoteko, ki vsebuje podatke o lokaciji okna za uvoze v druge programe.

DL je tematika, ki se izriše v datoteko.

PixDim je velikost točke na sliki v metrih.

Primer za izris trenutne tematike z velikostjo točke 0.5 metra:

OknoVTifTfw (Drawlist, 0.5)

Primer za izris poljubne tematike z velikostjo točke 10 metrov:

OknoVTifTfw ([Tematika], 10)

Rutina:

// Naredi Tif in TFW datoteko za okno
Sub OknoVTifTfw (DL As TDrawList, PixDim AS Float)
 Dim Y1, X1, Y2, X2 As Float, S, S1 As String, SL As TStringList
 If InputWindow ('Vnesi območje za izvoz okna', Y1, X1, Y2, X2) Then
  If InputFile ('Določi datoteko za izvoz slike', S) Then
   S1 = ChangeFileExt (ExtractFileName (S), )
   Grid = False
   Coor = False
   Border = False
   DL.SaveImage (ChangeFileExt (S, '.tif'), Y1, X1, Y2, X2, PixDim)
   SL = CreateStringList
   SL.Add (FloatToStr (PixDim))
   SL.Add ('0.0')
   SL.Add ('0.0')
   SL.Add (FloatToStr (-PixDim))
   SL.Add (FloatToStr (MinValue (Y1, Y2) + pixdim/2))
   SL.Add (FloatToStr (MaxValue (X1, X2) - pixdim/2))
   SL.Save (ChangeFileExt (S, '.tfw'))
   Destroy (SL)
  EndIf
 EndIf
EndSub

OknoVJpgJgw

Sub OknoVJpgJgw (DL As TDrawList, PixDim AS Float)

Naredi JPG in JGW datoteko za okno. Program najprej vpraša za okno, ki se izvozi, potem pa še za datoteko, v katero zapiše slike. Potem program nariše tematiko v to Jpg datoteko in naredi še Jgw datoteko, ki vsebuje podatke o lokaciji okna za uvoze v druge programe.

DL je tematika, ki se izriše v datoteko.

PixDim je velikost točke na sliki v metrih.

Primer za izris trenutne tematike z velikostjo točke 0.5 metra:

OknoVJpgJgw (Drawlist, 0.5)

Primer za izris poljubne tematike z velikostjo točke 10 metrov:

OknoVJpgJgw ([Tematika], 10)

Rutina:

// Naredi JPG in JGW datoteko za okno
Sub OknoVJpgJgw (DL As TDrawList, PixDim AS Float)
 Dim Y1, X1, Y2, X2 As Float, S, S1 As String, SL As TStringList
 If InputWindow ('Vnesi območje za izvoz okna', Y1, X1, Y2, X2) Then
  If InputFile ('Določi datoteko za izvoz slike', S) Then
   S1 = ChangeFileExt (ExtractFileName (S), )
   Grid = False
   Coor = False
   Border = False
   DL.SaveImage (ChangeFileExt (S, '.jpg'), Y1, X1, Y2, X2, PixDim)
   SL = CreateStringList
   SL.Add (FloatToStr (PixDim))
   SL.Add ('0.0')
   SL.Add ('0.0')
   SL.Add (FloatToStr (-PixDim))
   SL.Add (FloatToStr (MinValue (Y1, Y2) + pixdim/2))
   SL.Add (FloatToStr (MaxValue (X1, X2) - pixdim/2))
   SL.Save (ChangeFileExt (S, '.jgw'))
   Destroy (SL)
  EndIf
 EndIf
EndSub

IzvozTfw

Naredi TFW datoteke za skenograme v določeni plasti.

Sub IzvozTfw
 Dim I, IW, IH As Long, L As TLayer, F As TField, R As TRecord, SL As TStringList
 If Not SelectLayerFromTreeField (L, F) Then Exit EndIf
 SL = CreateStringList
 For I = 0 To L.AllRecords.Count - 1
  R = L.AllRecords.Items (I)
  F.CurrentRecord = R
  Hint (F.AsString)
  If FileExists (F.AsString) Then
  If ImageInfo (F.AsString, IW , IH ) Then
   SL.Clear
   SL.Add (FloatToStr ((R.MaxY - R.MinY) / IW))
   SL.Add ('0.0')
   SL.Add ('0.0')
   SL.Add (FloatToStr ((R.MinX - R.MaxX) / IH))
   SL.Add (FloatToStr (R.MinY))
   SL.Add (FloatToStr (R.MaxX))
   SL.Save (ChangeFileExt (F.AsString, '.tfw'))
   Hint (ChangeFileExt (F.AsString, '.tfw'))
  EndIf
  EndIf
 Next
 Destroy (SL)
EndSub
Osebna orodja