Struktura XML datotek

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

CRS*.XML (transformacije koordinatnih sistemov)

Transformacije koordinatnih sistemov so vgrajene v sam program. Parametri za Helmertovo 7-parametrsko transformacijo pa se lahko podajo v XML datoteki.

Primer

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<crs>
 <projection>
  <prcode>SI-D48</prcode>
  <transformation>
   <trcode>GURS-08</trcode>
   <trnote>Cela Slovenija (15-125cm)</trnote>
   <trtowgs>409.545, 72.164, 486.872, 3.085957, 5.469110, -11.020289, 17.919665</trtowgs>
   <trtocrs>-473.862, -124.587, -413.576, -4.730807, -2.380796, 11.786482, -10.645117</trtocrs>
   <trtest>SITRANET, 16, 0, 0, 46, 0, 0, 577825.261, 95579.074</trtest>
  </transformation>
 </projection>
</crs>

TMS*.XML (definicije tile map servisov)

Primer

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<tms>
 <service>
  <code>OSM</code>
  <name>OSM - OpenStreetMap</name>
  <server>a.tile.openstreetmap.org</server>
  <server>b.tile.openstreetmap.org</server>
  <server>c.tile.openstreetmap.org</server>
  <levels>
   <codes>0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19</codes>
   <link>/%Z/%X/%Y.png</link>
  </levels>
  <format>png</format>
  <validity>7</validity>
 </service>
</tms>

Parametri taga SERVICE

 • CODE (1) - koda, ki naj bo unikatna in naj se nikoli ne spremeni
 • NAME (1) - opisno ime, tudi unikatno, da se pri izbiri lahko ločijo med sabo
 • CRS (0..1) - koda koordinatnega sistema, za kode poglej v CRS.XML (privzeto WGS-84)
 • ORIGIN (0..1) - izhodišče sistema, TOP za levo-zgoraj ali BOTTOM za levo-spodaj (privzeto TOP)
 • ORIGINX (0..1) - koordinata izhodišča sistema (levo) (privzeto 0)
 • ORIGINY (0..1) - koordinata izhodišča sistema (zgoraj/spodaj) (privzeto 0)
 • PIXELSIZE (0..1) - dimenzije piksla v metrih na prvem nivoju (privzeto 104857.6)
 • TILESIZE (0..1) - dimenzija slike v pikslih (privzeto 256)
 • FORMAT (1) - format slike, JPG, PNG ali TIF
 • VALIDITY (0..1) - število dni do ponovnega preverjanja veljavnosti (privzeto 7)
 • CHROMACOLORHEX (0..1) - barva, ki se naj spremeni v prozorno, npr. FFFFFE (privzeto 0)
 • CHROMATOLERANCE (0..1) - toleranca, za prozornost, npr. 1 (privzeto 0)
 • TOPLEVELINDEX (0..1) - index nivoja, na katerem se začnejo karte (če želimo ignorirati zgornje nivoje) (privzeto 0)
 • SERVER (1..N) - naslovi strežnikov
 • LEVELS (1..N) - definicije nivojev

Parametri taga LEVELS

 • CODES (1) - seznam šifer nivojev, ločenih z vejico
 • LINK (1) - povezava na sliko, kjer se % sekvence nadomeščajo z dejanskimi vrednosti

 % sekvence

 • %Z se nadomesti s šifro nivoja
 • %X se nadomesti s horizontalnim indeksom slike
 • %Y se nadomesti z vertikalnim indeksom slike
 • %Q se nadomesti s quad-tree nazivom slike

CTR*.XML (definicije barvnih transformacij)

Primer

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<cts>
 <ct>
  <ctcode>1</ctcode>
  <ctname>Cyan, Orange - 8 Bands</ctname>
  <ctlinear>true</ctlinear>
  <ctshadow>NW</ctshadow>
  <ctpair>  0, 806000</ctpair>
  <ctpair> 100, 808000</ctpair>
  <ctpair> 200, A0A000</ctpair>
  <ctpair> 300, C0C000</ctpair>
  <ctpair> 400, F0F000</ctpair>
  <ctpair> 600, CAE8DD</ctpair>
  <ctpair> 800, 55AAFF</ctpair>
  <ctpair>1000, 4484DD</ctpair>
  <ctpair>1300, 337CCE</ctpair>
  <ctpair>1700, 2967AB</ctpair>
  <ctpair>2100, 1A416C</ctpair>
  <ctpair>2900, 4A484D</ctpair>
 </ct>
</cts>

Parametri taga CT

 • CTCODE (1) - koda barvne transformacije
 • CTNAME (1) - opisno ime barvne transformacije
 • CTLINEAR (0..1) - ali se vrednosti med dvema barvama linearno prelivajo (privzeto false)
 • CTSHADOW (0..1) - smer osvetlitve za senčenje NW, N, NE, W, E, SW, S, SE (privzeto se ne senči)
 • CTPAIR (1..N) - seznam parov vrednost,barva (primer 200,FF00FF)

XML struktura piramide

Uporaba

PyramidBuildAll(Code As String) ponovno naloži XML datoteko, izdela vse nivoje in sestavi piramido.

Primer

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<store>
 <name>Ortofoto (GURS-50cm)</name>
 <tilesize>512</tilesize>
 <crs>SI-D48</crs>
 <format>jpg,75</format>
 <minscale>100</minscale>
 <sourcepath>D:\Podatki\Rasters\DOF-GURS\TM050</sourcepath>
 <targetpath>D:\Podatki\Rasters\DOF-GURS\TM050</targetpath>
 <level>
  <code>050x001</code>
  <pixelsize>0.50</pixelsize>
  <maxscale>5000</maxscale>
  <build>files,,,000000,FFFFFF,1</build>
 </level>
 <level>
  <code>050x002</code>
  <pixelsizemul>2</pixelsizemul>
  <maxscalemul>2</maxscalemul>
  <build>level</build>
 </level>
</store>

Parametri taga STORE

 • NAME (1) - opisno ime, mora biti unikatno, da se pri izbiri lahko ločijo med sabo
 • CRS (1) - koda koordinatnega sistema, za kode poglej v CRS.XML (privzeto WGS-84), trenutno se še ne uporablja
 • TILESIZE (1) - velikost tilov v pikslih
 • FORMAT (1) - format tilov, TG4, LZW ali JPG (ki ima lahko dodatno še kvaliteto 0-100)
 • MINSCALE (0..1) - minimalno merilo, do katere se piramida izrisuje
 • COLOR (0..1) - barva za črnobele slike pri TG4, na primer FF00FF
 • CHROMA (0..1) - barva in toleraca za prozornost, na primer FFFFFF,10
 • SOURCEPATH (0..1) - predpona, ki se doda mapam vhodnih datotek za build
 • TARGETPATH (0..1) - mapa, kamor se shranijo vmesni rezultati builda (nivoji)
 • BUILDWINDOW (0..1) - okno, ki oklepa piramido, za optimizacijo builda (privzeto 250000,0,750000,250000)
 • LEVEL (1..N) - definicije izdelave nivojev

Parametri taga LEVEL

 • CODE (1) - unikatna koda nivoja
 • PIXELSIZE (0..1) - velikost piksla v metrih, obvezno podana na prvem nivoju; če ni podana, je dvojna vrednost prejšnjega nivoja
 • PIXELSIZEMUL (0..1) - če je podan PIXELSIZE, se množi s to vrednostjo (privzeto 1)
 • PIXELSIZEDIV (0..1) - če je podan PIXELSIZE, se deli s to vrednostjo (privzeto 1)
 • MAXSCALE (0..1) - največje merilo izrisa tega nivoja, obvezno podana na prvem nivoju; če ni podana, je dvojna vrednost prejšnjega nivoja
 • MAXSCALEMUL (0..1) - če je podan MAXSCALE, se množi s to vrednostjo (privzeto 1)
 • PREPAINT (0..1) -
 • BUILD (0..N) - navodila za kreiranje nivoja, obvezna na prvem nivoju (privzeto LEVEL)

Parametri taga BUILD

Parametri so ločeni z vejico.

 • FILES,mapa,filter,barva,chroma,toleranca
  • mapa (0..1) -
  • filter (0..1) -
  • barva (0..1) -
  • chroma (0..1) -
  • toleranca (0..1) -
 • LIST,seznam,barva,chroma,toleranca
  • seznam (1) - ascii datoteka s seznamom kart
  • barva (0..1) -
  • chroma (0..1) -
  • toleranca (0..1) -
 • LEVEL,koda
  • koda (0..1) - koda nivoja, iz katerega se reducira trenutni nivo (privzeto prejšnji nivo)
 • GRID,grid,polje,transformacija
  • grid (1) - ime xml datoteke z definicijo grida
  • polje (1) - indeks polja iz grida, ki naj se uporabi
  • transformacija (1) - koda barvne transformacije
 • DRAW,tematika,ymin,xmin,ymax,xmax
  • tematika (1) - ime tematike, ki naj se izriše
  • ymin, xmin, ymax, xmax (1) - okno izrisa

XML struktura grida

Primer

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<grid>
 <Crs>SI-D48</Crs>
 <OriginY>371200</OriginY>
 <OriginX>25600</OriginX>
 <TileCountY>20</TileCountY>
 <TileCountX>14</TileCountX>
 <CellCountY>512</CellCountY>
 <CellCountX>512</CellCountX>
 <CellDimenY>25</CellDimenY>
 <CellDimenX>25</CellDimenX>
 <CellField>I02,100,-600</CellField>
 <CellField>I02,100,+300</CellField>
</Grid>

Parametri taga GRID

 • ...
 • ...

Parametri taga CELLFIELD

 • TIP (1): tip polja, ena od vrednosti: W01,W02,W04,I01,I02,I04,F04,F08
 • FAKTOR (0..1): celoštevilčni množitelj vrednosti, za optimizacijo
 • DELTA (0..1): celoštevilčni dodatek vrednosti, za optimizacijo

Interna vrednost polja se računa po formuli:

 • interna vrednost = (realna vrednost + delta) * faktor

Primer grida za transformacijo koordinat

Primer XML datoteke (SI-D96;SI-D48):

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<Grid>
	<Crs>SI-D96</Crs>
	<OriginY>370000</OriginY>
	<OriginX>25000</OriginX>
	<CellDimenY>500</CellDimenY>
	<CellDimenX>500</CellDimenX>
	<TileCountY>1</TileCountY>
	<TileCountX>1</TileCountX>
	<CellCountY>520</CellCountY>
	<CellCountX>340</CellCountX>
	<CellField>I02,1000,-370</CellField>
	<CellField>I02,1000,+485</CellField>
</Grid>

Procedura za izračun grida:

Dim G As TGrid, IY, IX As Long, Y1, X1, X2, Y2 As Float
G = CreateGrid(ProgramPath + 'QTS;SI-D96;SI-D48.XML')
If Assigned(G) Then
 CRSToCRSParams('SI-D48', 'SI-D96')
 For IY = 0 To G.TileCountY * G.CellCountY - 1
  Y1 = G.OriginY + IY * G.CellDimenY + G.CellDimenY / 2
  For IX = 0 To G.TileCountX * G.CellCountX - 1
   X1 = G.OriginX + IX * G.CellDimenX + G.CellDimenX / 2
   CRSToCRS(Y1, X1, Y2, X2)
   G.CellValue(Y1, X1, 0) = Y2 - Y1
   G.CellValue(Y1, X1, 1) = X2 - X1
  Next
 Next
 G.Save
 G.Destroy
EndIf
Osebna orodja