Urejanje vektorskih podatkov

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Urejanje vektorskih podatkov izvajamo z funkcijo Urejevalnik geometrije, do katere pridemo z izborom iz menija, z ukazom [ImeLayerja].Gedit, ali če nad elementom tematike v tematiki po kliku na desno tipko na miško izberemo Urejevalnik Geometrije. Dobimo novo orodjarno, ki vsebuje štiri sekcije s posameznimi funkcijami. Vsako od teh sekcij lahko poljubno spreminjamo, tako da nad sekcijo kliknemo na desno tipko na miški, ter nato:

 • 1. Izberemo akcijo gumba
 • 2. Brišemo gumb
 • 3. Dodamo nov gumb

OPOMBA 1: pred izvedbo zgornjih akcij morate imeti izbrano vsaj eno grafično entiteto.

OPOMBA 2: posamezna sekcija je omejena s številom gumbov, tako da v primeru, ko vam program ne doda novega gumba ste že dosegli maksimalno število gumbov v posamezni sekciji..

Vsebina

Prva sekcija - izbor grafičnih entitet 1

Opomba:če držite pritisnjeno tipko Shift ko izbirate entitete, se izbrana entiteta doda predhodno izbranim entitetam, oziroma, če je pokazana entiteta, že bila predhodno izbrana, se 'odšteje' od vseh pokazanih entitet.

Druga sekcija - vnos grafičnih entitet 1

Vnašate lahko naslednje tipe grafičnih entitet: točka, polilinija, poligon, pravokotnik, krog in lok. Vsaki entiteti je možno vnesti tudi centroid, ki služi predvsem za lokacijo izpisa podatkov na ekran. Način vnosa centroida določate v četrti sekciji v Nastavitvah.

Tretja sekcija - modifikacije grafičnih entitet

Izbrane grafične entitete lahko spreminjate/brišete/združujete/razdružujete/premikate/... z naslednjimi akcijami: Opomba: trenutno še ni implementirana 'Undo' funkcija, tako da vse spodaj naštete akcije ne morete povrniti v začetno stanje.

 • Slika:Dummy.jpg - premakni (pokažete začetno mesto in končno mesto)
 • Slika:Dummy.jpg - kopiraj (pokažete začetno mesto in končno mesto)
 • Slika:Dummy.jpg - rotiraj (pokažete začetno mesto in končno mesto)
 • Slika:Dummy.jpg - briši. Prav tako lahko brišete izbrane entitete s pritiskom na gumb Delete.
 • Slika:Dummy.jpg - pokaži izbrane objekte v maski. Vse izbrane objekte vam zapiše v masko, kjer lahko popravljate atributne podatke.
 • Slika:Dummy.jpg - generaliziraj. Za izbrane objekte lahko izvedete generalizacijo, predvsem to velja za polilinije. Velikost napake generalizacije nastavite v Nastavitvah.
 • Slika:Dummy.jpg - združi. Izbrane polilinije ali poligoni se združujejo v enake entitete, večjih dimenzij, če je to geografsko možno. Polilinije se združujejo v 'daljše' polilinije, če imajo skupno vsaj eno točko. Poligoni se združujejo v 'večje' poligone, če imajo skupno vsaj eno stranico.
 • Slika:Dummy.jpg - razbij polilinijo.Izbrano polilinijo razdelite na dva dela, v pokazanem nodu (vertexu).
 • Slika:Dummy.jpg - obrni zaporedje nodov. Izbranim poligonom/polilinijam se zapišejo nodi (vertexi) v obratnem vrstnem redu (Tn v T1, Tn-1 v T2,...).
 • Slika:Dummy.jpg - obkroži polilinijo (buffer). Odmik obrisovanja in napako krivulje nastavite v Nastavitvah.
 • Slika:Dummy.jpg - vnos enotne višine. Vsem izbranim entitetam se za vse node (vertexe) določi enotna višina. Velikost in nabor izpisa višin določite v Nastavitvah.
 • Slika:Dummy.jpg - vnos višine noda (vertexa). Na izbrani entiteti pokažite nod (vertex) in vnesite višino. Velikost in nabor izpisa višin določite v Nastavitvah.
 • Slika:Dummy.jpg - vnos centroida. Izbrani (eni) entiteti lahko vnesete/spremenite centroid, tako da kliknete na mesto, kjer želite imeti centroid.
 • Slika:Dummy.jpg - dodaj točko. Kliknite na mesto, kjer želite dodati novo točko, ter nato še enkrat kliknite na isto mesto, ali naredite premik v vse smeri in kliknite, kjer želite imeti vrinjen nod (vertex).
 • Slika:Dummy.jpg - premakni točko. Pokažete na točko, ki jo želite premakniti (predhodno mora biti entiteta, kateri točka pripada, izbrana), nato pa kliknite na mesto premika.
 • Slika:Dummy.jpg - briši točko. Pokažete na točko, ki jo želite brisati.
 • Slika:Dummy.jpg - pravokotiziranje. Pokazano oglišče se bo pravokotiziralo, če je to možno.

Četrta sekcija - splošne nastavitve, nastavitve snapa in nastavitve prikaza

V nastavitvah izbirate in določate opcije načina vnosa, snapa na plasti, nastavitve prikaza izbranih entitet, red in velikost dovoljenih napak, vnos krivulj, velikost snap-a,....

OPOZORILO: Vsaka sprememba Geditu je trajna in se ne da obnoviti. Priporočljivo pred izvajanjem Gedit-a narediti kopijo podatkovne plasti.

Opcije grafičnega urejevalnika

Opcije grafičnega urejevalnika veljajo za vnos obrisovanja (buffer), generalizacije, pravokoten vnos, vnos krivulje in opredelitev skoka na vertexe v drugih plasteh

 • Generalizacija - stopnja napake generalizacije pomeni dovoljeno pravokotno razdaljo med brisano točko na poliliniji in linijo, ki jo tvorita točki pred in za to točko
 • Obrisovanje (buffer)- oddaljenost obrisovanja od polilinije
 • Pravokoten vnos - Konstanten začetni kot vnosa polilinije
 • Krivulja - vnos dovoljene napake krivulje pomeni dolžino med sekanto in vrhom loka
 • Skok na bližnjo točko - opredelitev plasti na katero se vrši skok na bližnjo točko
Osebna orodja