Urejevalnik uvoza podatkov

Iz SDMS
Skoči na: navigacija, iskanje

Slika:Dummy.jpg

Se uporablja za uvoz podatkov iz struktuiranih zapisov različnih formatov. Za uvoz podatkov uporabljate čarovnika, ki vam daje korak po koraku navodila in opcije za izvedbo uvoza podatkov. Ker je uvozna procedura odvisna od strukture podatkov, vam podajamo v nadaljevanju opise opcij, ki so značilne za posamezen tip uvoznih podatkov. V primeru, ko uvozni podatki s sabo nosijo tudi strukturo podatkov (ASCII - vrstica z imeni polja, DBF,...) lahko pred povezavo polj izvedete uvoz polj v imenovan niz podatkov. To funkcijo lahko izvedete samo v editorju plasti.

 • ASCII datoteke, ki imajo polja ločena z ločilom,
  • Ločilo - v vnosno polje vnesete znak ločila (npr., $, %, /, …)
  • Vrstica z imeni polj - opcija ali so v prvi vrstici zapisana imena polj
  • Ime datoteke - definicija imena datoteke, iz katere se bodo uvažali podatki.
 • ASCII datoteke, ki imajo zapis s konstantno dolžino polj,
  • Vrstica z imeni polj - opcija ali so v prvi vrstici zapisana imena polj
  • Ime datoteke - definicija imena datoteke, iz katere se bodo uvažali podatki.
  • Avtomatska razdelitev Levo ali Desno - definirana datoteka se delno prikaže v spodnjem polju z samodejno nastavitvijo širin med posameznimi polji. Gumbi Levo in desno definiramo levo in desno poravnavo. Vsako od vertikalnih črt lahko zbrišemo, če kliknemo nanjo, ali jih poljubno dodajamo, na mesto stolpca, kjer izvedemo klik. Od leve strani do prve črte, se bodo podatki uvažali v prvo polje, od prve črte do druge, se bodo podatki uvažali v drugo polje, in tako dalje do zadnjega stolpca.
 • SDMS-W Layer (version 1.xx) - je zapis podatkov v SDMS 1.xx verziji. Opomba: Podatki iz SDMS-W morajo biti topološko čisti, če želite da se vam uvozijo. Topološko nepravilni podatki se ne uvažajo. Če uvažate samo vektorje, potem se bodo zapisali kot linije. Za združitev linij v polilinije v Gedit uporabite funkcijo Merge.
  • Ime datoteke- definicija imena datoteke, iz katere se bodo uvažali podatki (LYR.* ali POL.*). Če uvažate netopološko plast potem POL.* izpustite, prav tako če uvažate samo vektorje potem LYR.* izpustite.
  • Poreži cono starega sistema (5) - opcija da se vam koordinatni sistem s cono (5000000) spremeni v koordinatami sistem brez cone (500000). Priporočena opcija, ker je v Sloveniji standard za zapis GK koordinat brez cone.
  • Prištej Y, Prištej X, Pomnoži Y, Pomnoži X: opcije, kjer lahko koordinate povečate (pomanjšate) za vneseno vrednost
  • SubLayer - definicija imena sublayerja, v topološki datoteki (POL.*), iz katerega se bodo uvažali poligoni ali polilinije.
 • ODBC vir podatkov - je Open DataBase Conectivity zapis, ki je odvisen od ODBC struktur, ki so definirane na vašem računalniku. ODBC Strukture definirate v Control Panel ODBC32. Za pravilen import morate definirati
  • ODBC baza podatkov - izvor baze podatkov
  • ODBC tabela - ime tabele iz katere se naj podatki importirajo
  • Uvozi kot polilinije ali kot poligone - na kakšen način se zapišejo vektorji
 • Datoteke ARC INFO / Arc view - je format zapisa za izmenjavo podatkov z uporabniki ARC INFO programa ali Arc View programa (Shape format)
  • Atributni podatki so v obeh primerih zapisani v DBF strukturi, vektorji pa v ASCII Generate zapisu (Arc/Info) ali v Shape zapisu (SHP in SHX).
 • Datoteka DXF - je format zapisa po strukturi AutoDesk DXF formata. V predpogled dobite izrisano vsebino dxf datoteke, po plasteh, ki jih lahko vključite ali izključite.

OPOZORILO: V primeru uvoza vektorskih podatkov, struktur polilinij ali poligonov (DXF ali ARC/INFO format), je priporočljivo po importu izvesti kontrolo oziroma izgradnjo topologije. Za detajle glej poglavje Topologija na splošno.

Končna maska uvoza podatkov je seznam vseh polj v plasti, in za vsako polje seznam podatkov iz uvoznega formata. V večini primerov morate ročno povezati polja in podatke za pravilen uvoz, lahko pa si pomagate z Poveži po imenu, ali pa Poveži po vrsti. Za vsako polje lahko določate še povezave, dodajanja, množenja in konstante

 • Izbriši - brisanje vseh povezav
 • Poveži po imenu - izvedba povezave datoteke z polji na podlagi enakih imen polj v uvozni datoteki in v podatkovni plasti
 • Poveži po vrsti - izvedba povezave od pokazanega polja v podatkovni plasti po vrstnem redu naprej.
  • Polje - imena vseh polj v podatkovni plasti
  • Vir - imena polj v uvozni datoteki, ali vrednosti v prvi liniji, če uvozna datoteka nima Prve vrstice z imeni polj
  • Povezava - opcija, s katero lahko podatke 'dodajate' na podlagi enakosti polja. Primer: V bazi že imate osnovne podatke o občinah (šifra, ime, polygon,...), radi pa bi še dodali podatke o številu prebivalcev. V uvozni datoteki imate poleg podatka o številu prebivalcev tudi šifro občine, zato za polje [Šifra občine] vključite opcijo Povezava. Pri uvozu se vam bodo podatki dodajali na podlagi enakosti Šifre občine v bazi in v uvozni datoteki. V primerih več linkov ali neobstoječih povezav, se vam zapiše v direktorji, kjer je uvozna datoteka, datoteka z zapisi napak.
  • Dodaj - polju se doda vnesena vrednost
  • Pomnoži - polje se pomnoži z vneseno vrednostjo.
  • Konstanta - v polje se zapiše konstantna vrednost.

Vsebina

Tipična opravila

Definiranje novega objekta

V levo polje kliknete na desno tipko na miški in izberete Dodaj, ali pritisnite tipko Ins. Odprl se vam bo prvi objekt z imenom Default, (naslednji Nov1, Nov2, …). Nato označite objekt, pritisnete desno tipko na miški, izberite Lastnosti ali pritisnite tipko Alt-Enter. V novo okno vpišite Ime, drugo ime in komentar. Ime in drugo ime ne smeta biti enaka, in se ne smeta pojavljati v drugih nizih podatkov tekoče podatkovne plasti. Za kontrolo uporabite Preveri napake v raziskovalcu.

Kopiranje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Kopiraj. Nato ponovno pritisnite desno tipko na miški in izberite Prilepi.

Brisanje objekta

Označite željen objekt, pritisnite desno tipko na miško in izberite Briši.

Izvedba importa

V aplikaciji nad imenom plasti pritisnite desno tipko na miški, izberite Uvoz, nato kliknite na tipko Odpri, izberite objekt Uvoza, ga po potrebi popravite in pritisnite tipko Izvedi. Lahko pa v aplikaciji pritisnete SpaceBar in v vnosno polje vtipkate proceduro, na primer:

 • [Ime layerja].Import.Edit - odpre se vam uvozni editor
 • [Ime layerja].Import.Load("Ime uvoza").Execute - izvrši se uvoz po pravilih objekta "Ime uvoza"
Osebna orodja